نویسنده = �������������� ������ ��������
واکاوی تاریخ ساخت لعاب قلیایی در متون دورۀ اسلامی

دوره 19، شماره 1، مرداد 1400، صفحه 223-243

10.22059/jihs.2021.325546.371640

علی اعراب؛ بهمن فیروزمندی شیره جین؛ پرستو مسجدی خاک؛ آرمان شیشه گر؛ علی محمد هادیان