دستاوردهای ابن‌سینا در حوزة علم و خدمات او به فلسفة آن

نویسنده

استاد دانشگاه در رشتة مطالعات اسلامی، دانشگاه جورج واشینگتن؛ رئیس بنیاد مطالعات سنّتی

چکیده

خدمات ابن‌سینا که عموماً به عنوان یکی از مهم‌ترین فلاسفه و اطبا شناخته می‌شود، به علم و فلسفه موضوع بسیاری از پژوهش‌ها قرار گرفته است. این مقاله طرحی کلی از فلسفة علم وی، که تعیین‌گر چارچوب نظریِ دریافت او از فلسفة طبیعی است، به دست می‌دهد. این نوشتار بدون پرداختن به علائق تاریخی استدلال می‌کند که فلسفة علم ابن‌سینا سرآغازی مفید برای توسعة فلسفة اسلامی علم معاصر است. این مقاله همچنین اهمیت ابن‌سینا در فلسفة بهداشت و طب را مورد بحث قرار می‌دهد.

عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Ibn S?n? is generally known as one of the most important philosophers and physicians, one whose contributions to science and philosophy have attracted numerous studies. This article provides an outline of his philosophy of science which determined the framework for his understanding of natural philosophy. Rather being of historical interest, the article argues, Ibn S?n?’s philosophy of science is a useful beginning for developing a contemporary Islamic philosophy of science. The article also discusses Ibn S?n?’s importance in the philosophy of health and medicine.