نویسنده = باقرى، محمد
تعداد مقالات: 2
2. رسالهء عبدالرحمان صوفی دربارهء هندسهء پرگاری

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1382

سید محمد تقى میرابوالقاسمى؛ محمد باقرى