نویسنده = چاوشى، جعفرآقایانى
تعداد مقالات: 1
1. حکیم عمر خیام نظریه پرداز معادلات درجه سوم ا

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1382

جعفرآقایانى چاوشى