نویسنده = جبار، احمد
تعداد مقالات: 1
1. کمال الدین فارسی‘ فیزیک دان و ریاضی دان و نوآور

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1384

Ahmed Djebbar؛ احمد جبار