نویسنده = Broutian، Grigor
تعداد مقالات: 1
1. Persian and Arabic Calendars as Presented by Anania Shirkatsi

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1388، صفحه 1-17

Grigor Broutian