نویسنده = محمدی فر، شمامه
تعداد مقالات: 1
1. خاستگاه، تاریخچه و مسیر تجارت دارچین

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 37-51

شمامه محمدی فر