نویسنده = امیری مقدم، معصومه
تعداد مقالات: 1
1. مقایسۀ شیوۀ تحریر طوسی و مغربی از اُکَر تئودوسیوس

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 1-30

معصومه امیری مقدم