نویسنده = سلیمانی تبار، محمد
تعداد مقالات: 1
1. نخستین آثار نگاشته شده در فیزیک جدید در دوران قاجار تا سال 1300ق

دوره 12، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 273-296

محمد سلیمانی تبار