نویسنده = سیار، زینب
تعداد مقالات: 1
1. معنای تاریخی اهمیت سنت شرح نویسی بر اکر تئودوسویس: الحواشی الباقریّة

دوره 16، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 141-172

حسن امینی؛ زینب سیار