نویسنده = ���������������������������� ������ �������� ������
رسالهء عبدالرحمان صوفی دربارهء هندسهء پرگاری

دوره 1، شماره 1، آذر 1382

سید محمد تقى میرابوالقاسمى؛ محمد باقری