نویسنده = �������� ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. رویکرد پیشگیرانه و درمانی حمام در طب ایرانی

دوره 17، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 135-155

10.22059/jihs.2019.283645.371491

زهرا حسین هاشمی؛ مسعود کثیری؛ اصغر منتظرالقائم؛ آرمان زرگران