نمایه نویسندگان

ا

  • افتخاری، بنفشه نگاهی به کتاب التعریف بطبقات الامم، از قاضی صاعد اندلسی (420-462 ق) [دوره 4، شماره 1، 1385]

ق

  • قاسملو، فرید مقایسة روش‌ها و معادلات مختلف برای اعمال کبیسه‌های گاهشماری هجری خورشیدی... [دوره 4، شماره 1، 1385]

م

  • مظفری، سید محمد شناسایی نسخه‌ای خطی دربارة اسطرلاب در کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران [دوره 4، شماره 1، 1385]
  • معینی‌نیا، مریم معرفی تألیفاتی جدید در حوزة تاریخ علم [دوره 4، شماره 1، 1385]
  • مولن، آن ماری نحوة نگارش تاریخ جراحی جدید در جهان اسلام و عرب... [دوره 4، شماره 1، 1385]

ن

  • نصر، سید حسین دستاوردهای ابن‌سینا در حوزة علم و خدمات او به فلسفة آن [دوره 4، شماره 1، 1385]

ه

ی