نویسنده = میرابوالقاسمى، سید محمد تقى
تعداد مقالات: 1
1. رسالهء عبدالرحمان صوفی دربارهء هندسهء پرگاری

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1382

سید محمد تقى میرابوالقاسمى؛ محمد باقرى