نویسنده = معینی‌نیا، مریم
تعداد مقالات: 2
1. معرفی تألیفاتی جدید در حوزة تاریخ علم

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1385

مریم معینی‌نیا


2. علم فراست در منابع اسلامی

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1384

هادی عالم‌زاده؛ مریم معینی‌نیا