نویسنده = شهیدی، پویان
تعداد مقالات: 1
1. رساله فارسی اسطرلاب منسوب به عبدالرحمان صوفی

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1388، صفحه 55-102

سجاد نیک‌فهم خوب‌روان؛ پویان شهیدی