نویسنده = دوست قرین، فاطمه
تعداد مقالات: 1
1. نگاهی به ترجمۀ فارسی قطب‌الدین شیرازی از اصول اقلیدس

دوره 9، شماره 2، بهار و تابستان 1391، صفحه 5-30

فاطمه دوست قرین