نویسنده = تقوایی زحمت کش، پروین
تعداد مقالات: 1
1. بررسی آرای پزشکان تمدن اسلامی در بارۀ ورزش

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 1-15

پروین تقوایی زحمت کش