نویسنده = کریمیان، زینب
تعداد مقالات: 1
1. علی محمد اصفهانی و لگاریتم اعداد

دوره 12، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 45-63

زینب کریمیان