نویسنده = مازیار، امیر
تعداد مقالات: 2
1. مسألۀ کیفیات ثانویه در فلسفۀ ابن سینا

دوره 16، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 231-246

امیر مازیار


2. نقش رسالۀ هندسۀ عملی بوزجانی در شکل‌گیری تزیینات هندسی آثار دورۀ سلجوقی

دوره 15، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 131-148

مهدی بهشتی نژاد؛ صمد سامانیان؛ امیر مازیار