نویسنده = شاه‌وردی، امین
تعداد مقالات: 1
1. تأملی در باب ورود فلسفۀ غرب به ایرانِ دورۀ قاجار

دوره 15، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 63-80

امین شاه‌وردی