نمایه کلیدواژه ها

آ

ا

 • اسطرلاب تصحیح و شرح باب فی معرفة سمت القبلة لابی‌ریحان البیرونی (د.440 ق) [دوره 4، شماره 1، 1385]
 • التعریف بطبقات الامم نگاهی به کتاب التعریف بطبقات الامم، از قاضی صاعد اندلسی (420-462 ق) [دوره 4، شماره 1، 1385]

ب

ت

 • تاریخ علم نگاهی به کتاب التعریف بطبقات الامم، از قاضی صاعد اندلسی (420-462 ق) [دوره 4، شماره 1، 1385]
 • تاریخ نگاری نگاهی به کتاب التعریف بطبقات الامم، از قاضی صاعد اندلسی (420-462 ق) [دوره 4، شماره 1، 1385]
 • ترجمه‌های عربی آرا و آثار حنین بن اسحاق [دوره 4، شماره 1، 1385]
 • تقویم مقایسة روش‌ها و معادلات مختلف برای اعمال کبیسه‌های گاهشماری هجری خورشیدی... [دوره 4، شماره 1، 1385]
 • تقویم هجری شمسی مقایسة روش‌ها و معادلات مختلف برای اعمال کبیسه‌های گاهشماری هجری خورشیدی... [دوره 4، شماره 1، 1385]

د

س

 • سمت قبله تصحیح و شرح باب فی معرفة سمت القبلة لابی‌ریحان البیرونی (د.440 ق) [دوره 4، شماره 1، 1385]
 • سنّت‌های نجومی تصحیح و شرح باب فی معرفة سمت القبلة لابی‌ریحان البیرونی (د.440 ق) [دوره 4، شماره 1، 1385]

ص

 • صبح صادق توصیف مقدماتی نظریه‌های صبح کاذب در نجوم دورة اسلامی [دوره 4، شماره 1، 1385]
 • صبح کاذب توصیف مقدماتی نظریه‌های صبح کاذب در نجوم دورة اسلامی [دوره 4، شماره 1، 1385]

ق

 • قاضی صاعد اندلسی نگاهی به کتاب التعریف بطبقات الامم، از قاضی صاعد اندلسی (420-462 ق) [دوره 4، شماره 1، 1385]

ک

 • کبیسه مقایسة روش‌ها و معادلات مختلف برای اعمال کبیسه‌های گاهشماری هجری خورشیدی... [دوره 4، شماره 1، 1385]
 • کتابشناسیِ حنین بن اسحاق آرا و آثار حنین بن اسحاق [دوره 4، شماره 1، 1385]
 • کلام نسطوری آرا و آثار حنین بن اسحاق [دوره 4، شماره 1، 1385]

گ

 • گاهشماری مقایسة روش‌ها و معادلات مختلف برای اعمال کبیسه‌های گاهشماری هجری خورشیدی... [دوره 4، شماره 1، 1385]
 • گاهشماری هجری خورشیدی مقایسة روش‌ها و معادلات مختلف برای اعمال کبیسه‌های گاهشماری هجری خورشیدی... [دوره 4، شماره 1، 1385]

م

 • معیارهای تاریخ نگاری نگاهی به کتاب التعریف بطبقات الامم، از قاضی صاعد اندلسی (420-462 ق) [دوره 4، شماره 1، 1385]

ن

 • نجوم و دین تصحیح و شرح باب فی معرفة سمت القبلة لابی‌ریحان البیرونی (د.440 ق) [دوره 4، شماره 1، 1385]
 • نقشه تصحیح و شرح باب فی معرفة سمت القبلة لابی‌ریحان البیرونی (د.440 ق) [دوره 4، شماره 1، 1385]
 • نور منطقة‌البروجی توصیف مقدماتی نظریه‌های صبح کاذب در نجوم دورة اسلامی [دوره 4، شماره 1، 1385]