نویسنده = کامران امیرارجمند
تعداد مقالات: 3
1. باز هم جانورنامه

دوره 17، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 37-90

کامران امیرارجمند


2. روش‌شناسی بومی و علوم جدید

دوره 16، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 17-36

کامران امیرارجمند


3. نکاتی در بارهٔ تاریخ‌نگاری انتقال علوم جدید: پیشینه و روش

دوره 14، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 1-20

کامران امیرارجمند