نویسنده = مقدم حیدری، غلامحسین
بررسی مقومات نظریۀ پزشکی بقراط: سلامتی، بیماری و درمان

دوره 19، شماره 1، مرداد 1400، صفحه 245-274

10.22059/jihs.2021.332259.371655

فرزانه عامری؛ غلامحسین مقدم حیدری؛ علیرضا منجمی


علل اربعه از دیدگاه ابن باجه: رفع دوگانگی موجود در تمایز ماده و صورت ارسطویی

دوره 17، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 389-427

10.22059/jihs.2020.286052.371500

سید محمود یوسف ثانی؛ غلام حسین مقدم حیدری؛ فائزه اسکندری


جایگاه تجربه و آزمون در منظومۀ کیمیایی حسن بن زاهد کرمانی

دوره 14، شماره 2، بهمن 1395، صفحه 201-219

10.22059/jihs.2019.262135.371461

غلام حسین مقدم حیدری؛ علی کاوسی رحیم