کلیدواژه‌ها = نجوم جدید
تعداد مقالات: 3
1. علمای امامیه و نجوم جدید در ایران عصر قاجار

دوره 16، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 65-93

امیرمحمد گمینی


3. نجوم جدید پس از دارالفنون

دوره 12، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 221-240

سیدامیر سادات موسوی