نمایه نویسندگان

آ

ا

ب

  • باقری، محمد رسالهء عبدالرحمان صوفی دربارهء هندسهء پرگاری [دوره 1، شماره 1، 1382]

ص

  • صیاد، محمدرضا مدل سازی ریاضی برای استخراج تقویم هجری قمری قراردادی [دوره 1، شماره 1، 1382]

ق

  • قاسملو، فرید تکمله ای بر پژوهشی در زیج های دورهء اسلامی [دوره 1، شماره 1، 1382]

م

ی