نویسنده = سوادی، فاطمه
تعداد مقالات: 2
1. رساله‌ای فارسی درباره محاسبه جیب یک درجه

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1387

فاطمه سوادی