نمایه کلیدواژه ها

ا

 • احمد بیرشک بحثی دربارهء دورهء2820 سالی در تقویم هجری شمسی [دوره 1، شماره 1، 1382]
 • ادوارد استوارت کندی تکمله ای بر پژوهشی در زیج های دورهء اسلامی [دوره 1، شماره 1، 1382]

پ

ت

 • تاریخ تکمله ای بر پژوهشی در زیج های دورهء اسلامی [دوره 1، شماره 1، 1382]
 • ترسیمهای هندسی رسالهء عبدالرحمان صوفی دربارهء هندسهء پرگاری [دوره 1، شماره 1، 1382]
 • تقویم بحثی دربارهء دورهء2820 سالی در تقویم هجری شمسی [دوره 1، شماره 1، 1382]
 • تقویم هجری قمری قراردادی مدل سازی ریاضی برای استخراج تقویم هجری قمری قراردادی [دوره 1، شماره 1، 1382]
 • تقویم هجری قمری هلالی مدل سازی ریاضی برای استخراج تقویم هجری قمری قراردادی [دوره 1، شماره 1، 1382]

ث

 • ثابت بن قره زیج معتبر سنجری جایگاه و اهمیت آن در تاریخ نجوم دورهء اسلامی [دوره 1، شماره 1، 1382]

ج

چ

د

 • دوره 2820 سالی بحثی دربارهء دورهء2820 سالی در تقویم هجری شمسی [دوره 1، شماره 1، 1382]

ز

 • زیج معتبر سنجری زیج معتبر سنجری جایگاه و اهمیت آن در تاریخ نجوم دورهء اسلامی [دوره 1، شماره 1، 1382]
 • زیج های اسلامی تکمله ای بر پژوهشی در زیج های دورهء اسلامی [دوره 1، شماره 1، 1382]

ض

 • ضابطه رویت هلال مال زیج معتبر سنجری جایگاه و اهمیت آن در تاریخ نجوم دورهء اسلامی [دوره 1، شماره 1، 1382]

ط

 • طول سال شمسی بحثی دربارهء دورهء2820 سالی در تقویم هجری شمسی [دوره 1، شماره 1، 1382]
 • طول سال قمری متوسط مدل سازی ریاضی برای استخراج تقویم هجری قمری قراردادی [دوره 1، شماره 1، 1382]
 • طول ماه هلالی مدل سازی ریاضی برای استخراج تقویم هجری قمری قراردادی [دوره 1، شماره 1، 1382]

ع

 • عبدالرحمان خازنی زیج معتبر سنجری جایگاه و اهمیت آن در تاریخ نجوم دورهء اسلامی [دوره 1، شماره 1، 1382]
 • عبدالرحمان صوفی رسالهء عبدالرحمان صوفی دربارهء هندسهء پرگاری [دوره 1، شماره 1، 1382]
 • علوم اسلامی تکمله ای بر پژوهشی در زیج های دورهء اسلامی [دوره 1، شماره 1، 1382]

ک

 • کره وا ستوانه حکیم عمر خیام نظریه پرداز معادلات درجه سوم [دوره 1، شماره 1، 1382]

م

ن

 • نجوم تکمله ای بر پژوهشی در زیج های دورهء اسلامی [دوره 1، شماره 1، 1382]
 • نجوم اسلامی تکمله ای بر پژوهشی در زیج های دورهء اسلامی [دوره 1، شماره 1، 1382]
 • نظریهء معادلات درجهء سوم حکیم عمر خیام نظریه پرداز معادلات درجه سوم [دوره 1، شماره 1، 1382]

ه

 • هجری شمسی بحثی دربارهء دورهء2820 سالی در تقویم هجری شمسی [دوره 1، شماره 1، 1382]
 • هندسهء پرگاری رسالهء عبدالرحمان صوفی دربارهء هندسهء پرگاری [دوره 1، شماره 1، 1382]