نویسنده = ��������������� ������������������� ��������
تعداد مقالات: 3
1. شاخص اسطرلاب خطی شرف‌الدین طوسی

دوره 17، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 7-73

10.22059/jihs.2020.282834.371487

سجاد نیک‌فهم خوب‌روان


2. پنج روایت عربی کتاب «فی الکرة المتحرکة» اوطولوقس (قضیۀ هفتم)

دوره 16، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 7-71

10.22059/jihs.2019.281965.371485

سجاد نیک‌فهم خوب‌روان؛ اسامه عشره


3. رساله فارسی اسطرلاب منسوب به عبدالرحمان صوفی

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1388، صفحه 55-102

سجاد نیک‌فهم خوب‌روان؛ پویان شهیدی