کلیدواژه‌ها = هندسه
تعداد مقالات: 5
1. Estimating the distance by Stick Method in a 12th century Arabic manuscript

دوره 18، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 83-101

10.22059/jihs.2021.320728.371622

رضا کیانی موحد


2. افزوده‌های کمال‌الدین فارسی بر مقالۀ سیزدهم از تحریر اصول طوسی

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 1-19

محمد مهدی عبدالجواد


3. متکلم و ریاضی‌دان: فخر رازی و آثار هندسی ابن هیثم

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 139-157

حسین معصومی همدانی


4. هندسه مقدس در طبیعت و معماری ایرانی

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1387

مهرداد حجازی