کلیدواژه‌ها = دورۀ قاجار
تکنولوژی‌های جدید و دگرگونی معنایی «علم» و «صنعت» در دورۀ قاجار

دوره 19، شماره 1، مرداد 1400، صفحه 183-222

10.22059/jihs.2021.331872.371653

رحیم یوسفی اقدم؛ مقصود فراستخواه؛ محمد سعید ذکائی؛ نهال نفیسی