دوره و شماره: مقالات آماده انتشار / پذیرفته شده

نقش مدرسه دارالفنون در تحولات اجتماعی سیاسی ایران دوره قاجار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مرداد 1401

10.22059/jihs.2022.345617.371691

محمود محمدی


دارالفنون: نیای پلی‌تکنیکی دانشگاه ایرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مرداد 1401

10.22059/jihs.2022.343782.371685

محمدحسین بادامچی


چرا علم مناظر در نقاشی ایرانیِ سده‌های هفتم تا نهم (هـ.ق.) به پرسپکتیو راه نبرد؟

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مرداد 1401

10.22059/jihs.2022.344707.371690

مریم کشمیری