نمایه نویسندگان

ا

  • اکرمى، موسى محاسبهء رایانه ای بهترین کبیسه بندی در گاهشماری هجری شمسی [دوره 2، شماره 1، 1383]
  • انوار، عبدالله سیر هندسه اقلیدسی از اقلیدس تا شیخ الرئیس بوعلی سینا [دوره 2، شماره 1، 1383]

ب

  • باقری، محمد بررسی و تحلیل مقدماتی ترجمهء فارسی زیج شستکه [دوره 2، شماره 1، 1383]
  • برقعی، سید حسین رضوی نقدی بر تصحیح کتاب فردوس الحکمه: کهنترین درسنامه پزشکی [دوره 2، شماره 1، 1383]

پ

  • پژوه، محمد دانش تاریخ شناخت دستگاه گردش خون و بیماری های آن از آغاز ا پایان عصر جالینوس [دوره 2، شماره 1، 1383]

س

  • سوادى، فاطمه رساله ای در استدلال بر روش ضرب و تقسیم شصتگانی منسوب به شرف الدین طوسی (متوفی 610 ق) [دوره 2، شماره 1، 1383]

ع

  • عبداللهى، رضا نقدی بر دورهء2820 سالی در گاهشماری هجری شمسی [دوره 2، شماره 1، 1383]

ه

  • هاشمى، سید احمد تکوین و تطور شیوه های تفکر در نخستین سده های اسلامی [دوره 2، شماره 1، 1383]