دوره و شماره: دوره 13، شماره 2 - شماره پیاپی 19، پاییز و زمستان 1394