نویسنده = امینی، حسن
تعداد مقالات: 5
4. نسبت تألیفی: تحقیق و تصحیح رسالۀ تألیفیه اثر ابواسحاق کوبنانی

دوره 13، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 1-30

10.22059/jihs.2018.240720.371417

حسن امینی؛ ابوذر فرض‌پور ماچیانی