نویسنده = حسن امینی
Kharaqī’s Star Catalogue: A Star table from Medieval Arabic Astronomy

دوره 20، شماره 1، مرداد 1401، صفحه 1-45

10.22059/jihs.2022.88985

حنیف قلندری؛ حسن امینی


ʾAnbūba: A Medieval Instrument for Measuring Relative Ground level

دوره 19، شماره 2، بهمن 1400، صفحه 85-103

10.22059/jihs.2022.348282.371699

حسن امینی؛ رضا کیانی موحد