نویسنده = حسن امینی
تعداد مقالات: 4
1. معنای تاریخی اهمیت سنت شرح نویسی بر اکر تئودوسویس: الحواشی الباقریّة

دوره 16، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 141-172

حسن امینی؛ زینب سیار


2. در بارۀ دو رویکرد اساسی در تاریخ‌نگاری ریاضیات

دوره 14، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 21-40

حسن امینی


3. نسبت تألیفی: تحقیق و تصحیح رسالۀ تألیفیه اثر ابواسحاق کوبنانی

دوره 13، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 1-30

حسن امینی؛ ابوذر فرض‌پور ماچیانی