دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1382، صفحه 1-150 (شماره پیاپی: 1)