دوره و شماره: دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 1-157 (بهار و تابستان) 
6. شکارنامه ملکشاهی و اهمیت آن در تدوین تاریخ علم

صفحه 123-138

امین مجلّی زاده؛ مهدی نوریان؛ جمشید مظاهری