کلیدواژه‌ها = کیمیا
جایگاه تجربه و آزمون در منظومۀ کیمیایی حسن بن زاهد کرمانی

دوره 14، شماره 2، بهمن 1395، صفحه 201-219

10.22059/jihs.2019.262135.371461

غلام حسین مقدم حیدری؛ علی کاوسی رحیم


کیمیا از نظر ابو نصر فارابی

دوره 3، شماره 1، خرداد 1384

جعفر آقایانی چاوشی