کلیدواژه‌ها = کیمیا
تعداد مقالات: 7
1. جایگاه تجربه و آزمون در منظومۀ کیمیایی حسن بن زاهد کرمانی

دوره 14، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 201-219

غلام حسین مقدم حیدری؛ علی کاوسی رحیم


6. کیمیا در آثار جابر بن حیان

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1384

پی یر لری


7. کیمیا از نظر ابو نصر فارابی

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1384

جعفر آقایانى چاوشى