کلیدواژه‌ها = قطب‌الدین شیرازی
تعداد مقالات: 8
1. گستره و تنوع آثار هیئت در تمدن اسلامی

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 243-290

امیرمحمد گمینی


2. اثر قطب‌الدین شیرازی در پزشکی، التحفة السعدیه

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 1-13

تارو میمورا


3. نگاهی به ترجمۀ فارسی قطب‌الدین شیرازی از اصول اقلیدس

دوره 9، شماره 2، بهار و تابستان 1391، صفحه 5-30

فاطمه دوست قرین


5. توصیف قطب‌الدین شیرازی در منابع تاریخی متقدم

دوره 9، شماره 2، بهار و تابستان 1391، صفحه 23-39

کاوه نیازی


6. مقدمه و مؤخرۀ نهایة الإدارک شیرازی

دوره 9، شماره 2، بهار و تابستان 1391، صفحه 41-57

جمیل رجب


7. گذر زهره و ترتیب سیارات نسبت به زمین در آثار هیئت دورۀ اسلامی

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 41-63

امیرمحمد گمینی


8. مدل سیاره‌ای قطب‌الدین شیرازی در اختیارات مظفری

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1388، صفحه 39-54

امیرمحمد گمینی