کلیدواژه‌ها = نصیرالدین طوسی
پنج روایت عربی کتاب «فی الکرة المتحرکة» اوطولوقس (قضیۀ هفتم)

دوره 16، شماره 2، بهمن 1397، صفحه 7-71

10.22059/jihs.2019.281965.371485

سجاد نیک‌فهم خوب‌روان؛ اسامه عشره


مقایسۀ شیوۀ تحریر طوسی و مغربی از اُکَر تئودوسیوس

دوره 11، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 1-30

معصومه امیری مقدم


حسام‌الدین سالار و جامع قوانین علم الهیئة او

دوره 8، شماره 1، شهریور 1389، صفحه 73-109

حسین معصومی همدانی