کلیدواژه‌ها = نصیرالدین طوسی
تعداد مقالات: 6
1. پنج روایت عربی کتاب «فی الکرة المتحرکة» اوطولوقس (قضیۀ هفتم)

دوره 16، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 7-71

10.22059/jihs.2019.281965.371485

سجاد نیک‌فهم خوب‌روان؛ اسامه عشره


2. مقایسۀ شیوۀ تحریر طوسی و مغربی از اُکَر تئودوسیوس

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 1-30

معصومه امیری مقدم


3. بررسی دلایل مرکزیت و سکون زمین در آثار هیئت دورۀ اسلامی

دوره 9، شماره 2، بهار و تابستان 1391، صفحه 45-80

امیرمحمد گمینی


6. حسام‌الدین سالار و جامع قوانین علم الهیئة او

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 73-109

حسین معصومی همدانی