دوره و شماره: دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1387، صفحه 1-172 (شماره پیاپی: 7)