دوره و شماره: دوره 14، شماره 2 - شماره پیاپی 21، پاییز و زمستان 1395 
2. جغرافیای ریاضی در نخستین آثار نجومی دورۀ اسلامی

صفحه 161-174

فرشاد کرم زاده؛ حنیف قلندری؛ غلامحسین رحیمی