نمایه کلیدواژه ها

ا

 • ابن رشد اثر قطب‌الدین شیرازی در پزشکی، التحفة السعدیه [دوره 10، شماره 2، 1391، صفحه 1-13]
 • ابن سینا گذر زهره و ترتیب سیارات نسبت به زمین در آثار هیئت دورۀ اسلامی [دوره 10، شماره 1، 1391، صفحه 41-63]
 • ابوالوفا بوزجانی بازخوانی میراث ابوالوفا بوزجانی در صناعات معماری [دوره 10، شماره 2، 1391، صفحه 65-91]
 • ابوسعید احمد بن عبدالجلیل سجزی ابوسعید سجزی و جامع شاهی [دوره 10، شماره 1، 1391، صفحه 65-94]
 • اعمال هندسی بازخوانی میراث ابوالوفا بوزجانی در صناعات معماری [دوره 10، شماره 2، 1391، صفحه 65-91]
 • اکولوژی گیاهی جامع غافقی و دانش گیاه‌شناسی [دوره 10، شماره 2، 1391، صفحه 17-34]
 • الاقتصاص گذر زهره و ترتیب سیارات نسبت به زمین در آثار هیئت دورۀ اسلامی [دوره 10، شماره 1، 1391، صفحه 41-63]
 • التحفة السعدیه اثر قطب‌الدین شیرازی در پزشکی، التحفة السعدیه [دوره 10، شماره 2، 1391، صفحه 1-13]
 • الجامع الشاهی ابوسعید سجزی و جامع شاهی [دوره 10، شماره 1، 1391، صفحه 65-94]
 • القانون فی الطب اثر قطب‌الدین شیرازی در پزشکی، التحفة السعدیه [دوره 10، شماره 2، 1391، صفحه 1-13]
 • الگوریتم‌های تقویم تقویم زردشتی ایرانی در یک متن عبری [دوره 10، شماره 1، 1391، صفحه 31-53]
 • ایران معاصر مخروطات در متون ریاضی نظام آموزشی معاصر ایران [دوره 10، شماره 2، 1391، صفحه 35-63]

ب

 • بطروجی گذر زهره و ترتیب سیارات نسبت به زمین در آثار هیئت دورۀ اسلامی [دوره 10، شماره 1، 1391، صفحه 41-63]
 • بطلمیوس گذر زهره و ترتیب سیارات نسبت به زمین در آثار هیئت دورۀ اسلامی [دوره 10، شماره 1، 1391، صفحه 41-63]

پ

ت

 • تاریخ پزشکی مواجهۀ طبابت بومی با بیماری‌های وبا و طاعون در ایران دورۀ قاجار [دوره 10، شماره 2، 1391، صفحه 93-126]
 • ترتیب سیارات گذر زهره و ترتیب سیارات نسبت به زمین در آثار هیئت دورۀ اسلامی [دوره 10، شماره 1، 1391، صفحه 41-63]
 • تقویم زردشتی ایرانی تقویم زردشتی ایرانی در یک متن عبری [دوره 10، شماره 1، 1391، صفحه 31-53]
 • تقویم یهودی تقویم زردشتی ایرانی در یک متن عبری [دوره 10، شماره 1، 1391، صفحه 31-53]

ج

 • جامع شاهی ابوسعید سجزی و جامع شاهی [دوره 10، شماره 1، 1391، صفحه 65-94]
 • جامع غافقی جامع غافقی و دانش گیاه‌شناسی [دوره 10، شماره 2، 1391، صفحه 17-34]

ح

 • حساب بازخوانی میراث ابوالوفا بوزجانی در صناعات معماری [دوره 10، شماره 2، 1391، صفحه 65-91]
 • حساب برج‌ها حساب نزد اهل نجوم: رساله‌ای در حساب شصت‌گانی [دوره 10، شماره 1، 1391، صفحه 17-40]
 • حساب در نجوم حساب نزد اهل نجوم: رساله‌ای در حساب شصت‌گانی [دوره 10، شماره 1، 1391، صفحه 17-40]

خ

 • خسوف ابوسعید سجزی و جامع شاهی [دوره 10، شماره 1، 1391، صفحه 65-94]
 • خلاصة المجسطی شفاء گذر زهره و ترتیب سیارات نسبت به زمین در آثار هیئت دورۀ اسلامی [دوره 10، شماره 1، 1391، صفحه 41-63]

د

 • دارالفنون مخروطات در متون ریاضی نظام آموزشی معاصر ایران [دوره 10، شماره 2، 1391، صفحه 35-63]

ر

س

 • سال اعتدالی تحول گاهشماری ایرانی: مبانی تاریخی و اخترشناختی [دوره 10، شماره 1، 1391، صفحه 1-31]
 • ستۀ ضروریه بررسی آرای پزشکان تمدن اسلامی در بارۀ ورزش [دوره 10، شماره 2، 1391، صفحه 1-15]

ص

 • صنعتگران بازخوانی میراث ابوالوفا بوزجانی در صناعات معماری [دوره 10، شماره 2، 1391، صفحه 65-91]

ط

 • طاعون مواجهۀ طبابت بومی با بیماری‌های وبا و طاعون در ایران دورۀ قاجار [دوره 10، شماره 2، 1391، صفحه 93-126]
 • طب سنتی مواجهۀ طبابت بومی با بیماری‌های وبا و طاعون در ایران دورۀ قاجار [دوره 10، شماره 2، 1391، صفحه 93-126]
 • طبقه‌بندی گیاهی جامع غافقی و دانش گیاه‌شناسی [دوره 10، شماره 2، 1391، صفحه 17-34]

ع

 • علی قوشچی حساب نزد اهل نجوم: رساله‌ای در حساب شصت‌گانی [دوره 10، شماره 1، 1391، صفحه 17-40]

ق

 • قطب‌الدین شیرازی گذر زهره و ترتیب سیارات نسبت به زمین در آثار هیئت دورۀ اسلامی [دوره 10، شماره 1، 1391، صفحه 41-63]
 • قطب‌الدین شیرازی اثر قطب‌الدین شیرازی در پزشکی، التحفة السعدیه [دوره 10، شماره 2، 1391، صفحه 1-13]
 • قفل‌آویز قفلهای فولادی با مکانیزم ترکیبی در قفلسازی سنتی ایران [دوره 10، شماره 1، 1391، صفحه 1-16]
 • قفل‌های فولادی قفلهای فولادی با مکانیزم ترکیبی در قفلسازی سنتی ایران [دوره 10، شماره 1، 1391، صفحه 1-16]

ک

 • کبیسه‌گیری تحول گاهشماری ایرانی: مبانی تاریخی و اخترشناختی [دوره 10، شماره 1، 1391، صفحه 1-31]
 • کتاب الکلیات اثر قطب‌الدین شیرازی در پزشکی، التحفة السعدیه [دوره 10، شماره 2، 1391، صفحه 1-13]
 • کرشیش مخروطات در متون ریاضی نظام آموزشی معاصر ایران [دوره 10، شماره 2، 1391، صفحه 35-63]
 • کسوف ابوسعید سجزی و جامع شاهی [دوره 10، شماره 1، 1391، صفحه 65-94]

گ

 • گاهشماری ایرانی تحول گاهشماری ایرانی: مبانی تاریخی و اخترشناختی [دوره 10، شماره 1، 1391، صفحه 1-31]
 • گاهشماری‌های خورشیدی تحول گاهشماری ایرانی: مبانی تاریخی و اخترشناختی [دوره 10، شماره 1، 1391، صفحه 1-31]
 • گذر زهره گذر زهره و ترتیب سیارات نسبت به زمین در آثار هیئت دورۀ اسلامی [دوره 10، شماره 1، 1391، صفحه 41-63]
 • گرفت ابوسعید سجزی و جامع شاهی [دوره 10، شماره 1، 1391، صفحه 65-94]
 • گیاه‌شناسی جامع غافقی و دانش گیاه‌شناسی [دوره 10، شماره 2، 1391، صفحه 17-34]

ل

 • لکۀ خورشیدی گذر زهره و ترتیب سیارات نسبت به زمین در آثار هیئت دورۀ اسلامی [دوره 10، شماره 1، 1391، صفحه 41-63]

م

 • مجسطی گذر زهره و ترتیب سیارات نسبت به زمین در آثار هیئت دورۀ اسلامی [دوره 10، شماره 1، 1391، صفحه 41-63]
 • مخروطات مخروطات در متون ریاضی نظام آموزشی معاصر ایران [دوره 10، شماره 2، 1391، صفحه 35-63]
 • معماری بازخوانی میراث ابوالوفا بوزجانی در صناعات معماری [دوره 10، شماره 2، 1391، صفحه 65-91]
 • مکانیزم ترکیبی قفلهای فولادی با مکانیزم ترکیبی در قفلسازی سنتی ایران [دوره 10، شماره 1، 1391، صفحه 1-16]
 • مهندس‌الملک مخروطات در متون ریاضی نظام آموزشی معاصر ایران [دوره 10، شماره 2، 1391، صفحه 35-63]
 • میزان حساب نزد اهل نجوم: رساله‌ای در حساب شصت‌گانی [دوره 10، شماره 1، 1391، صفحه 17-40]

و

 • واقف الخلخالی حساب نزد اهل نجوم: رساله‌ای در حساب شصت‌گانی [دوره 10، شماره 1، 1391، صفحه 17-40]
 • وبا مواجهۀ طبابت بومی با بیماری‌های وبا و طاعون در ایران دورۀ قاجار [دوره 10، شماره 2، 1391، صفحه 93-126]
 • ورزش بررسی آرای پزشکان تمدن اسلامی در بارۀ ورزش [دوره 10، شماره 2، 1391، صفحه 1-15]