نویسنده = گمینی، امیرمحمد
What do we talk about when we talk about premodern science

دوره 19، شماره 1، مرداد 1400، صفحه 1-8

10.22059/jihs.2021.310590.371600

امیرمحمد گمینی


رسالة فی الهیئة نوشتۀ اثیرالدین ابهری: متن و تحقیق

دوره 18، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 33-80

10.22059/jihs.2020.309724.371591

زهرا توکل؛ امیرمحمد گمینی


گستره و تنوع آثار هیئت در تمدن اسلامی

دوره 11، شماره 2، مهر 1392، صفحه 243-290

امیرمحمد گمینی


مدل سیاره‌ای قطب‌الدین شیرازی در اختیارات مظفری

دوره 7، شماره 1، شهریور 1388، صفحه 39-54

امیرمحمد گمینی