نویسنده = گمینی، امیرمحمد
تعداد مقالات: 10
1. رسالة فی الهیئة نوشتۀ اثیرالدین ابهری: متن و تحقیق

دوره 18، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 33-80

10.22059/jihs.2020.309724.371591

زهرا توکل؛ امیرمحمد گمینی


4. علمای امامیه و نجوم جدید در ایران عصر قاجار

دوره 16، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 65-93

10.22059/jihs.2019.288941.371519

امیرمحمد گمینی


7. گستره و تنوع آثار هیئت در تمدن اسلامی

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 243-290

امیرمحمد گمینی


8. بررسی دلایل مرکزیت و سکون زمین در آثار هیئت دورۀ اسلامی

دوره 9، شماره 2، بهار و تابستان 1391، صفحه 45-80

امیرمحمد گمینی


9. گذر زهره و ترتیب سیارات نسبت به زمین در آثار هیئت دورۀ اسلامی

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 41-63

امیرمحمد گمینی


10. مدل سیاره‌ای قطب‌الدین شیرازی در اختیارات مظفری

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1388، صفحه 39-54

امیرمحمد گمینی