نویسنده = قلندری، حنیف
Kharaqī’s Star Catalogue: A Star table from Medieval Arabic Astronomy

دوره 20، شماره 1، مرداد 1401، صفحه 1-45

10.22059/jihs.2022.88985

حنیف قلندری؛ حسن امینی


جغرافیای ریاضی در نخستین آثار نجومی دورۀ اسلامی

دوره 14، شماره 2، بهمن 1395، صفحه 161-174

10.22059/jihs.2019.251817.371435

فرشاد کرم زاده؛ حنیف قلندری؛ غلامحسین رحیمی