کلیدواژه‌ها = Aristotle
What do we talk about when we talk about premodern science

دوره 19، شماره 1، مرداد 1400، صفحه 1-8

10.22059/jihs.2021.310590.371600

امیرمحمد گمینی


علل اربعه از دیدگاه ابن باجه: رفع دوگانگی موجود در تمایز ماده و صورت ارسطویی

دوره 17، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 389-427

10.22059/jihs.2020.286052.371500

سید محمود یوسف ثانی؛ غلام حسین مقدم حیدری؛ فائزه اسکندری


علم فراست در منابع اسلامی

دوره 3، شماره 2، آذر 1384

هادی عالم‌زاده؛ مریم معینی‌نیا


کیمیا از نظر ابو نصر فارابی

دوره 3، شماره 1، خرداد 1384

جعفر آقایانی چاوشی