نمایه نویسندگان

پ

 • پورنجف، زهرا قضیۀ اول مقالۀ دهم اصول اقلیدس و چالش‌های پیرامون آن در بین دانشمندان اسلامی [دوره 12، شماره 1، 1393، صفحه 1-15]
 • پورنجف، زهرا تعلیقۀ محمدکاظم بن رضا طبری بر شرح محمدباقر یزدی بر مقالۀ دهم اصول اقلیدس [دوره 12، شماره 2، 1393، صفحه 141-162]

ت

 • تاره، مسعود شیوۀ نوین آموزش ابتدایی در دورۀ قاجار [دوره 12، شماره 2، 1393، صفحه 163-172]

خ

 • خسروی، عرفان جانورنامه و رفع یک سوءتفاهم تاریخی [دوره 12، شماره 2، 1393، صفحه 173-219]

س

 • سادات موسوی، سیدامیر نجوم جدید پس از دارالفنون [دوره 12، شماره 2، 1393، صفحه 221-240]
 • سالاری، حسن نقش دکتر امیراعلم در پیشرفت بهداشت و آموزش پزشکی نوین در ایران [دوره 12، شماره 2، 1393، صفحه 241-271]
 • سلیمانی تبار، محمد نخستین آثار نگاشته شده در فیزیک جدید در دوران قاجار تا سال 1300ق [دوره 12، شماره 2، 1393، صفحه 273-296]

ط

 • طاهری، جعفر تدابیر اقلیمی محیط‌های مسکونی در طب دورۀ اسلامی [دوره 12، شماره 1، 1393، صفحه 17-37]

ق

 • قلندری، حنیف مقالۀ سوم از زیج جامع کوشیار و جوامع علم النجوم فرغانی: مقایسۀ میان دو متن متقدم هیئت و جایگاه آنها در میان رساله‌های هیئت [دوره 12، شماره 1، 1393، صفحه 39-72]

ک

 • کریمی، مصطفی بررسی اصالت نسخه‌های فارسی جرّثقیل [دوره 12، شماره 1، 1393، صفحه 95-113]
 • کریمیان، زینب علی محمد اصفهانی و لگاریتم اعداد [دوره 12، شماره 2، 1393، صفحه 45-63]

گ

 • گمینی، امیرمحمد رویارویی با نظریۀ تکامل داروین در عصر قاجار: شیخ محمدرضا اصفهانی و تکامل انسان [دوره 12، شماره 2، 1393، صفحه 297-350]

م

ن

 • ناطق، محمد جواد بررسی اصالت نسخه‌های فارسی جرّثقیل [دوره 12، شماره 1، 1393، صفحه 95-113]