دوره و شماره: دوره 17، شماره 1 - شماره پیاپی 26، شهریور 1398، صفحه 1-214 
جهان‌شناسی در عجایب‌نگاری‌ها

صفحه 1-35

10.22059/jihs.2019.285949.371497

محمدجعفر اشکواری؛ سید جمال موسوی؛ مسعود صادقی


بازتاب گفتمان پزشکی در مطبوعات دوره مشروطه و پهلوی اول

صفحه 117-134

10.22059/jihs.2019.277649.371475

فوزیه جوانمردی؛ حسین آبادیان؛ حجت فلاح توتکار؛ عبدالرفیع رحیمی


رویکرد پیشگیرانه و درمانی حمام در طب ایرانی

صفحه 135-155

10.22059/jihs.2019.283645.371491

زهرا حسین هاشمی؛ مسعود کثیری؛ اصغر منتظرالقائم؛ آرمان زرگران