دوره و شماره: دوره 17، شماره 2 - شماره پیاپی 27، اسفند 1398، صفحه 215-430 
3. روند اصلاح تقویم هجری شمسی در 1304ش

صفحه 235-261

10.22059/jihs.2020.297246.371541

سیدمحمود سادات بیدگلی؛ مریم مدنی جاوید